0
Je winkelwagen

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden restaurant Marcus BV.

 1. Een annulatie van reservatie dient schriftelijk of per elektronische post te gebeuren.
 2. In geval van reservatie bij RESTAURANT MARCUS BV en annulatie, binnen de 48uur voor de desbetreffende activiteit, is een forfaitair bedrag verschuldigd van 50,00 EURO bij een reservatie voor twee personen, te vermeerderen met 50,00 EURO per twee bijkomende personen. Deze verplichting is wederkerig indien de annulatie te wijten is aan RESTAURANT MARCUS BV, tenzij ingeval van overmacht (bv. ziekte, lockdown,…). In geval van reservatie bij RESTAURANT MARCUS BV en annulatie, binnen de 24uur voor de desbetreffende activiteit, is een forfaitair bedrag verschuldigd van 75,00 EURO bij een reservatie voor twee personen, te vermeerderen met 75,00 EURO per twee bijkomende personen. Deze verplichting is wederkerig indien de annulatie te wijten is aan RESTAURANT MARCUS BV, tenzij ingeval van overmacht.
 3. Wanneer de klant een reservatie plaatst, niet annuleert en eveneens niet komt opdagen, is sprake van een no show up. In geval van no show up is een forfaitair bedrag verschuldigd van 100,00 EURO bij een reservatie voor twee personen, te vermeerderen met 100,00 EURO per twee bijkomende personen. Zulks onverminderd het recht van RESTAURANT MARCUS BV om de daarboven geleden schade in rekening te brengen.
 4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12 procent per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15 procent van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EURO als schadebeding, dit onder voorbehoud van eventuele aantoonbare hogere schade.  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend. RESTAURANT MARCUS BV eigent zich het recht toe om bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle niet-vervallen schuldvorderingen, opeisbaar te stellen. RESTAURANT MARCUS BV houdt zich eveneens het recht voor om de uitvoering van verdere prestaties op te schorten tot aan de volledige betaling van het totaal van de openstaande sommen met inbegrip, doch niet uitsluitend, van hoofdsom, intresten, schadevergoeding en eventuele rechtsplegingsvergoeding.
 5. Elke offerte van RESTAURANT MARCUS BV heeft een geldigheidsduur van 15 dagen.
 6. De prijsoffertes uitgaande van RESTAURANT MARCUS BV  zijn gebaseerd op de thans geleden waarde van lonen en voedingswaren. Indien deze wijzigingen ondergaan, wordt het recht voorbehouden de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 7. Bestellingen zijn slechts aanvaard en verbindend na   schriftelijke orderbevestiging door RESTAURANT MARCUS BV.
 8. Na schriftelijke orderbevestiging door RESTAURANT MARCUS BV is een reservatievoorschot verschuldigd, dit ten belope van 500,00 EURO voor bedragen lager dan 1500,00 EURO exclusief BTW, of ten belope van 1000€ voor bedragen van meer dan 1500,00 EURO exclusief BTW.
 9. Definitieve bevestiging van de menu, dranken, receptiekeuze en/of supplementaire goederen en diensten, dienen uiterlijk 21 kalenderdagen voor datum van de activiteit te gebeuren. Op basis van deze bevestiging wordt een voorschotfactuur gemaakt ten belope van 50% van het totale offertebedrag, verminderd met het reservatievoorschot.
 10. Verlaging van het oorspronkelijk voorziene aantal gasten, met een maximum van 10%, is kosteloos tot vijf kalenderdagen voor datum van de activiteit. In geval van afwijkingen van meer dan 10%, hetzij afwijkingen dewelke gecommuniceerd worden later dan twee kalenderdagen voor datum van de activiteit, wordt 50% van het offertebedrag dat van toepassing is op de desbetreffende afwijking in rekening gebracht op de eindfactuur.
 11. Annulatie van de bestelling/en of overeenkomst bij/met RESTAURANT MARCUS BV dient schriftelijk of per elektronische post, overgemaakt te worden. In geval van annulatie van de overeenkomst met RESTAURANT MARCUS BV, zeven kalenderdagen of langer voor datum van de desbetreffende activiteit, zal een forfaitair bedrag van 50% van het totale offertebedrag worden gefactureerd, onverminderd het recht van RESTAURANT MARCUS BV om de daarboven geleden schade in rekening te brengen. Deze verplichting is wederkerig indien de annulatie te wijten is aan RESTAURANT MARCUS BV, tenzij ingeval van overmacht. In geval van annulatie van de overeenkomst met RESTAURANT MARCUS BV, binnen de zes tot vier kalenderdagen voor datum van de cateringdiensten, zal een forfaitair bedrag van 75% van het totale offertebedrag worden gefactureerd, onverminderd het recht van RESTAURANT MARCUS BV om de daarboven geleden schade in rekening te brengen. Deze verplichting is wederkerig indien de annulatie te wijten is aan RESTAURANT MARCUS BV, tenzij ingeval van overmacht. In geval van annulatie, binnen de drie kalenderdagen voor datum van de activiteit, zal een forfaitair bedrag van 100% van het totale offertebedrag worden gefactureerd, onverminderd het recht om de daarboven geleden schade in rekening te brengen. Deze verplichting is wederkerig indien de annulatie te wijten is aan RESTAURANT MARCUS BV, tenzij ingeval van overmacht.
 12. Bij traiteursdiensten aan huis komen de transportkosten ten gevolge van cateringdiensten van RESTAURANT MARCUS BV voor rekening van de koper, behoudens andersluidende overeenkomst. 
 13. Indien de klant/opdrachtgever de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum is hij, na het verstrijken van deze datum, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 100% procent van de waarde van de bestelling of overeenkomst. Deze verplichting is wederkerig indien de niet-afhaling te wijten is aan RESTAURANT MARCUS BV, tenzij ingeval van overmacht.
 14. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling geschiedt op risico van de klant/opdrachtgever.
 15. Indien RESTAURANT MARCUS BV ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, wordt het recht voorbehouden de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 16. Eventuele klachten en bemerkingen betrekking hebbende op geleverde goederen en diensten verstrekt door RESTAURANT MARCUS BV kunnen bij levering van de prestaties op de dag van de activiteit kenbaar gemaakt worden en dienen schriftelijk bevestigd te worden dit ten laatste drie kalenderdagen na de activiteit in kwestie. Elke andere klacht of opmerking dewelke niet aan deze criteria voldoet wordt niet aanvaard.
 17. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 18. Alle facturenzijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum per overschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
 19. Alle overeenkomsten  waarop  deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, allen onder het Belgisch recht.
 20. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken over de maatschappelijke zetel van RESTAURANT MARCUS BV bevoegd.
 21. De klant erkent dat bovenstaande algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen hem en RESTAURANT MARCUS BV en hem tot wet strekken.

ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT MARCUS BV ingeval van VERKOOP

1. Offertes en opdrachten

1.1 Elke offerte is 7 dagen geldig en dient schriftelijk (minstens per e-mail) bevestigd te worden.

1.2 Elke bestelling impliceert aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

2. Prijzen

2.1 De prijzen zijn mede gebaseerd op de dagprijzen van de grondstoffen (fruit, kruiden, etc.) en kunnen dus afhankelijk van het seizoen, etc. wijzigen. Eerder overeengekomen prijzen en offertes zijn daarom niet bindend voor volgende bestellingen.

2.2 Eventuele extra opdrachtkosten zoals leveringskosten, speciale verzendingskosten, etc. zullen  bovenop de prijzen aangerekend worden.

2.3 Aanpassingen van of aanvullingen op de overeengekomen offerte zullen worden aangerekend na overleg met de klant.

2.4 Bij beschadiging, vernieling of het verliezen van de gebruikte materialen, zullen er extra kosten worden aangerekend ter vervanging van de materialen.

3. Lever- en afhaaltijden

3.1 De leveringstermijnen zijn niet bindend. Enkel bij onredelijke overschrijding van de schriftelijk (minstens per e-mail) overeengekomen leveringsdatum heeft de klant het recht om de opdracht op het schorten of te annuleren, dit ten vroegste twee weken na aangetekende ingebrekestelling..

3.2 Bij het niet afhalen van de producten op de schriftelijk (per e-mail) overeengekomen afhalingsdatum heeft RESTAURANT MARCUS BV het recht om het bedrag ter waarde van de overeengekomen offerte aan te rekenen.

4. Annulatie

4.1 Een bevestigde bestelling kan door de klant tot 30 dagen voor de schriftelijk (minstens per e-mail) overeengekomen leverings- of afhalingsdatum zonder kosten geannuleerd worden. Daarna heeft RESTAURANT MARCUS BV het recht om het bedrag ter waarde van de overeengekomen offerte aan te rekenen.

5. Betaling

5.1 Alle door de klant verschuldigde betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door RESTAURANT MARCUS BV te zijn ontvangen, zonder aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Interesten aan 12% per jaar zijn van rechtswege en zonder aanmaning verschuldigd bij laattijdige betaling vanaf de vervaldag.

5.3 Eveneens ingeval van laattijdige betaling wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 125,00 EUR.

5.4 Telkens RESTAURANT MARCUS BV een rappel dient op te sturen zal hiervoor 25,00 EUR (excl. BTW) administratiekosten worden aangerekend.

5.5 RESTAURANT MARCUS BV behoudt zich eveneens het recht voor bij niet-betaling van haar facturen, de uitvoering van verder overeengekomen opdrachten op te schorten en dit op basis van het adagium ‘exceptio non adimpleti contractus’, dit tot aan de volledige betaling van het totaal van de openstaande sommen met inbegrip, doch niet uitsluitend, van hoofdsom, intresten, schadevergoeding en eventuele rechtsplegingsvergoeding.

5.6 RESTAURANT MARCUS BV eigent zich het recht toe om bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle niet-vervallen schuldvorderingen, opeisbaar te stellen.

6. Eigendomsvoorbehoud – risico

6.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van RESTAURANT MARCUS BV tot na volledige betaling van de koopsom, meer eventuele aanhorigheden. Het risico gaat evenwel over op de koper vanaf de levering van de goederen.

7. Klachten

7.1 Klachten betreffende de door RESTAURANT MARCUS BV geleverde producten dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van het product per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Bij ontstentenis worden de producten zonder enige voorwaarde geacht aanvaard te zijn en dienen deze betaald te worden. Een klacht kan een opschorting van de betaling niet rechtvaardigen.

8. Slotbepalingen

8.1 RESTAURANT MARCUS BV is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen zonder instemming van haar klant/opdrachtgever, doch met de verplichting deze wijzigingen schriftelijk ter kennis te brengen

8.2 Alle overeenkomsten  waarop  deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeen-     

komsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Belgisch recht.

8.3 In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken over de maatschappelijke zetel van RESTAURANT MARCUS BV bevoegd.

8.4 De klant erkent dat bovenstaande algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen hem en RESTAURANT MARCUS BV en hem tot wet strekken.